ترجمه کتبی به زبانهای آلمانی – فارسی – انگلیسی

ترجمه شفاهی

تدریس زبان

قیمتها

از آنجائی که هزینۀ ترجمه با میزان کار از نظر حجم و زمان نسبت مستقیم دارد، میتوانید برای پرسش در این مورد از طریق تلفن، فاکس و ای میل تماس بگیرید. پیش نهاد مناسبی به شما ارائه خواهم داد.