در ٣٣ سال گذشته با ادارات و موسسات خصوصی مختلف در زمینۀ ترجمه کتبی و شفاهی همکاری داشته ام. از آن جمله است: